Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pressure-cooking /'preʃə,kukiɳ/  

  • Danh từ
    sự nấu áp cao