Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pressure-cooker /'pre∫əkʊkə[r]/  

  • Danh từ
    nồi áp suất