Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pressure group /'pre∫əgru:p/  

  • Danh từ
    nhóm [gây] áp lực (về chính trị, kinh doanh… bằng cách tuyên truyền tập trung vận động ở hành lang)