Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preservative /pri'zɜ:vətiv/  

 • Tính từ
  [để] giữ gìn;[để] bảo quản
  salt have a preservative effect on food
  muối có tác dụng bảo quản đối với thực phẩm
  chất phòng giữ, chất bảo quản
  alcohol is used as a preservative in certain foods
  rượu được dùng làm chất bảo quản một số thực phẩm