Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuyết chủ trương giác quan biết trực tiếp sự vật (chứ không cần đến sự suy nghĩ)