Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presentably /'prezntəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] tươm tất