Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

present tense /preznt tens/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học)
    thì hiện tại