Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

present participle /preznt 'pɑ:tisipl/  

  • (ngôn ngữ học)
    động tính từ hiện tại (ví dụ going, having…)