Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presbytery /'prezbitri/  /'prezbiteri/

  • Danh từ
    ban điều hành (giáo hội trưởng lão)
    nhà cha xứ (nhà thờ La Mã)
    khoang lễ (trước chỗ hát kinh)