Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, pl
    những người bình đẳng về cấp bậc