Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presbyteral /prez'bitərəl/  

  • Tính từ
    (tôn giáo) (thuộc) thầy tư tế, (thuộc) mục sư
    (thuộc) trưởng lão