Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preponderantly /pri'pɒndərəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] trội hơn;[với] ưu thế
    preponderantly optimistic
    với ưu thế lạc quan