Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prepayable /'pri:'peiəbl/  

  • Tính từ
    có thể trả trước