Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pregnantly /'pregnəntli/  

  • phó từ
    hàm xúc, giàu