Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preferable /'prefrəbl/  

 • Tính từ
  (không dùng với more)
  [đáng] thích hơn, [đáng] ưa hơn
  he finds country life preferable to living in the city
  nó thấy sống ở nông thôn thích hơn sống ở thành thị

  * Các từ tương tự:
  preferableness