Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precocious /pri'kəʊ∫əs/  

 • Tính từ
  sớm phát triển; sớm
  a precocious child who could play the piano at the age of three
  một đứa trẻ sớm phát triển, mới ba tuổi đã chơi được đàn dương cầm
  a precocious talent for mimicry
  tài bắt chước sớm phát triển
  có cung cách như người lớn (nói về trẻ em)

  * Các từ tương tự:
  precociously, precociousness