Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precisianism /pri'siʤənizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa nghiêm ngặt (đặc biệt là đối với việc thực hiện lễ nghi tôn giáo)