Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vách đứng (núi đá)
    the country's economy was on the edge of the precipice
    (nghĩa bóng) nền kinh tế đất nước đang ở bên mép vách đứng (bên bờ vực thẳm)