Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prearrangement /,pri:ə'reindʒmənt/  

  • Danh từ
    sự sắp đặt trước, sự bố trí trước