Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preachiness /'pri:tʃinis/  

  • Danh từ
    tính thích thuyết giáo
    tính thích "lên lớp" , tính thích lên mặt dạy đời