Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preachify /'pri:tʃifai/  

  • Nội động từ
    thuyết dài dòng, thuyết đạo lý tẻ ngắt
    "lên lớp" tẻ ngắt; lên mặt dạy đời