Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pre-emptive /,pri:'emptiv/  

 • Tính từ
  [được] trước
  a pre-emptive right to buy
  quyền được mua trước
  a pre-emptive attack
  sự tấn công phủ đầu
  sự xướng bài bài trước (bài brít)