Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiền tố) (dùng với động từ, dt, tt, phó từ)
    trước, tiền; sẵn (xem prehistoric, predestine, preform; prefabricate…)

    * Các từ tương tự:
    pre-admission, pre-appoint, pre-appointment, pre-audience, pre-cho, pre-columbian, Pre-commitment, pre-condition, pre-embryo