Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prayerless /'preəlis/  

  • Tính từ
    không cầu nguyện