Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hộp kính quay (của tính đồ Phật giáo Tây Tạng)