Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prayer-rug /'preərʌg/  

  • Danh từ
    như prayer-mat