Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prayer-meeting /'preəmi:tiŋ/  

  • Danh từ
    buổi họp cầu kinh (của tín đồ Tin lành, đọc to lời cầu kinh)