Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prayer-mat /'preəmæt/  

  • Danh từ
    thảm hoa [để] đọc kinh (của tín đồ Hồi giáo)