Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prayer-book /'preəbʊk/  

  • Danh từ
    sách kinh, quyển kinh
    the Prayer Book; the Book of Common Prayer
    sách kinh giáo phái Anh (dùng trong các buổi lễ giáo phái Anh)