Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

praiseworthiness /'preizwɜ:ðinis/  

  • Danh từ
    sự đáng khen,sự đáng ca ngợi