Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

praiseworthily /'preizwɜ:ðili/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng khen, [một cách] đáng ca ngợi