Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

practicalness /'præktiklnis/  

  • Danh từ
    tính thực tế, tính thực tiễn, tính thiết thực ((như) practicality)