Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được điều khiển bằng điện; chạy bằng điện; vận hành bằng điện