Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

power-dive /'paʊədaiv/  

  • Danh từ
    sự nhào xuống không tắt máy (máy bay)
    Động từ
    nhào xuống không tắt máy (máy bay)