Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

power-boat /'paʊəbəʊt/  

  • Danh từ
    xuồng máy