Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

power politics /'paʊəpɒlitiks/  

  • Danh từ
    (chính trị)
    chính sách sức mạnh; chính sách "dùi cui"