Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) lúc căng nhất (trong cuộc đấu, phải tập trung hết sức)