Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ngắt điện
    cơn bão mạnh đã gây ra nhiều chỗ ngắt điện (mất điện)