Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bĩu [môi]
  pout [one's lips]
  bĩu môi
  Danh từ
  cái bĩu môi

  * Các từ tương tự:
  pouter, poutingly, pouty