Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pourparler /puə'pɑ:lei/  

  • Danh từ, (thường) số nhiều
    cuộc đàm phán mở đầu, cuộc hội đàm trù bị (để đi đến cuộc đàm phán chính thức)