Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lưới bố trí sao cho cá vào một lỗ hẹp