Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngốc trong chuyện lớn
    penny wise and pound-foolish
    khôn trong chuyện nhỏ ngốc trong chuyện lớn