Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potty-trained /'pɒtitraind/  

  • Tính từ
    không cần tã lót nữa (em bé)