Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (Mỹ putter)
  lang thang vớ vẩn
  he loves to potter in the garden
  nó thích lang thang vớ vẩn trong vườn
  làm những việc lặt vặt lấy lệ
  chúng tôi mất cả ngày cuối tuần làm những việc lặt vặt trong nhà
  Danh từ
  thợ gốm

  * Các từ tương tự:
  potter's clay, potter's kiln, potter's lathe, potter's wheel, potterer, pottery