Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potentially /pə'ten∫əli/  

  • Phó từ
    [một cách] tiềm tàng
    a potentially catastrophic situation
    một tình thế thảm họa tiềm tàng