Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potatory /'poutətəri/  

  • Tính từ
    uống được, để uống
    thích uống rượu, nghiện rượu