Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potato-trap /pə'teitoubɔks/  

  • -trap) /pə'teitoutræp/* danh từ
    (từ lóng) mồm
    câm cái mồm lại!