Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pot-bound /'pɒtbaʊnd/  

  • Tính từ
    [có] rễ mọc chật chậu (nói về một cây)