Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pot-boiler /pət'bɔilə[r]/  

  • Danh từ
    tác phẩm (sách, tranh) kiếm cơm
    ông ta ra tác phẩm kiếm cơm đều đặn trong khi cùng tiến hành xây dựng một tác phẩm lớn