Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pot-bellied /pɒt'belid/  

  • Tính từ
    phệ bụng
    có bụng to (lọ, bình…)
    a pot-bellied stove
    cái lò bụng to